Terms of service

1. Introduction

By accessing and using the website trainingplan.pro ("Website"), you agree to the following terms.

2. Services

Trainingplan.pro offers users workout plans and related materials.

3. Registration

Registration may be required to access certain parts of the website. Users are required to provide truthful and current information during registration.

4. Liability and Service Availability

Users use workout plans at their own risk. Trainingplan.pro is not responsible for any injuries or damages resulting from the use of provided materials. Trainingplan.pro also bears no responsibility for the availability of services and may suspend or terminate services at any time without prior notice.

5. Copyrights

All content on the website is copyright protected and is the property of trainingplan.pro. Any copying or distribution of the materials without written permission is prohibited.

6. Changes to the terms

Trainingplan.pro reserves the right to change these terms at any time and without prior notice.

7. Final Provisions

If any of these terms are found to be invalid or unenforceable, it will not affect the validity or enforceability of the remaining terms.

8. Membership

a) Registration and Login: Registration and subsequent login to a member account may be required to access exclusive content.

b) Payments: Membership registration may be associated with a monthly or yearly fee. All payments are final and non-refundable.

c) Cancellation: Members can cancel their membership at any time. Upon cancellation, no further charges will be made, but already paid membership fees will not be refunded.

d) Changes in Membership: Trainingplan.pro reserves the right to change membership conditions, including prices, without prior notice.


Všeobecné obchodní podmínky pro web trainingplan.pro

1. Úvod

Přístupem a používáním webu trainingplan.pro ("Web") souhlasíte s následujícími podmínkami.

2. Služby

Trainingplan.pro poskytuje uživatelům workout plány a související materiály.

3. Registrace

Pro přístup k některým částem webu může být vyžadována registrace. Uživatelé jsou povinni poskytnout pravdivé a aktuální informace při registraci.

4. Odpovědnost a dostupnost služeb

Uživatelé využívají workout plány na vlastní riziko. Trainingplan.pro nenese odpovědnost za žádné zranění nebo škody vzniklé v důsledku použití poskytnutých materiálů. Trainingplan.pro také nenese žádnou odpovědnost za dostupnost služeb a může kdykoli pozastavit nebo ukončit poskytování služeb bez předchozího upozornění.

5. Autorská práva

Veškerý obsah na webu je chráněn autorskými právy a je majetkem trainingplan.pro. Bez písemného souhlasu je zakázáno jakékoliv kopírování nebo šíření materiálů.

6. Změny podmínek

Trainingplan.pro si vyhrazuje právo měnit tyto podmínky kdykoliv a bez předchozího upozornění.

7. Závěrečná ustanovení

Pokud je některá z těchto podmínek shledána neplatnou nebo nevynutitelnou, neovlivní to platnost a vynutitelnost zbývajících podmínek.

8. Členství

a) Registrace a přihlášení: Pro přístup k exkluzivnímu obsahu může být vyžadována registrace a následné přihlášení do členského účtu.

b) Platby: Registrace členství může být spojena s měsíčním nebo ročním poplatkem. Všechny platby jsou konečné a nevratné.

c) Stornování: Členové mohou své členství kdykoli zrušit. Při zrušení členství se již nebudou účtovat další poplatky, ale již zaplacené členské poplatky nebudou refundovány.

d) Změny v členství: Trainingplan.pro si vyhrazuje právo měnit podmínky členství, včetně cen, bez předchozího upozornění.